เจ้าของสื่อ, ผู้เผยแพร่, ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ

เจ้าของสื่อ, ผู้เผยแพร่, ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ
บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ประเทศไทย

อีเมล: service.th spam@gohere.go cashbackworld.com

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
หมายเลขทะเบียนบริษัท และ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105561091297

กรรมการผู้จัดการ: คุณชลากร ก่อประภากิจ

» กรุณาอ่านข้อกำหนดของการใช้งานสำหรับเวบไซต์นี้
* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้