บริษัท เอ็มดับเบิ้ลยูที มายเวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด
อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ห้องเอ็มแอล 2302 ชั้น 23 เลขที่ 999/9 ถ.พระราม 1
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: +66 (2) 250 8965
แฟ็กซ์: +66 (2) 250 8967
อีเมล์:service.th spam@gohere.go cashbackworld.com

ทีมบริการ Cashback World ของคุณ
เวลาทำงาน:
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 9:00 น. – 18:00 น.

ติดต่อทางโทรศัพท์:

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลา 9:00 น. – 18:00 น
;
* ขอบเขตของผลประโยชน์จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จับจ่ายและบริษัทร่วมค้า จะไม่รับประกันข้อมูลทั้งหมดบนเวบไซต์นี้