04.12.2018

Ne urmăriți pe Facebook? Comentați și câștigați!

În perioada 4 – 21 decembrie, vă invităm la joacă pe pagina noastră de Facebook!

Marți, 4, 11 și 18 decembrie, la ora 09.00 vom posta câte o întrebare sau o provocare, la care sunteți așteptați să răspundeți printr-un comentariu.

În vinerea din săptămâna respectivă (7, 14 și 21 decembrie) la ora 12.00, membrul Cashback World, al cărui comentariu a acumulat cele mai multe Like-uri, va fi desemnat câștigător. Acesta va fi anunțat la ora 13.00 printr-o postare dedicată.

Găsiți mai jos detalii despre premii și regulamentul complet al campaniei.

ATENȚIE! Nu vor fi luate în considerare decât răspunsurile sub formă de comentariu la postarea concursului respectiv!Regulamentul campaniei concurs
„Comentează și câștigă”


Art. 1. Organizatorul
Campania promoțională „Comentează și câștigă” (denumită în cele ce urmează „Campania”) este organizată de către myWorld Retail Services SRL, cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 169A, Corp B, parter, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9759/2013, CUI 18512291, (denumită în continuare
„myWorld” sau „Organizator”),
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulament Oficial”).
Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 2. Durata și locul de desfășurare a Campaniei:

Campania este organizată și se desfășoară prin intermediul platformei Facebook, în perioada 04 - 21 decembrie 2018, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 3 - Regulamentul oficial al Campaniei
3.1 Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii https://www.cashbackworld.com/ro/shoppingnews/ne-urmariti-pe-facebook-comentati-si-castigati-41990 .
3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ, ori utilizând alte canale de comunicare specifice sistemului și comunității de cumpărători Cashback World.
3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu conditia înștiințării prealabile a participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea regulamentului de pe siteul www.cashbackworld.com.

Art. 4 - Dreptul de participare
4.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- au vârsta de minim 18 ani împliniți;
- sunt membri ai comunității Cashback World
- răspund, printr-o postare în secțiunea de comentarii a concursului afișat pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului, la mesajul acestuia din săptămâna respectivă.
4.3. La prezenta Campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor mentionați mai sus.
4.4. În cazul în care persoana desemnată câștigătoare se dovedește a fi o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către acesta din urmă a unei declarații prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul respectiv și de participarea persoanei în cauză la această Campanie.

Art. 5 – Premiile Campaniei
5.1. În fiecare săptămână, Organizatorul va acorda câte un premiu membrului desemnat câștigător, conform mecanismului de la articolul 6.
5.2. În concret, premiile acordate sunt după cum urmează:
- pentru perioada 04 – 07.12.2018, premiul constă într-o căciulă și un fular Marks & Spencer, în valoare totală de 150 lei (TVA inclus);
- pentru perioada 11 – 14.12.2018, premiul constă într-un cod de reducere de 15% la produsele comandate prin Cashback World de pe site-ul www.carturesti.ro, dar care nu se găsesc în alte promoții la momentul plasării comenzii;
- pentru perioada 18 – 21.12.2018, premiul constă într-o poșetă de damă Marks & Spencer, în valoare de 100 lei (TVA inclus).

Art. 6 – Mecanismul desfășurarii Campaniei

6.1. Începând cu fiecare zi de marți a săptămânii, membrii Cashback World care doresc să participe la această Campanie, vor posta pe contul de Facebook al Organizatorului, un comentariu care să răspundă la postarea plasată de Organizator în ziua de marți respectivă, la ora 09.00, după cum urmează:

- în săptămâna 04 – 07.12.2018 -- „Care este desertul (denumirea și / sau rețeta) care simbolizează pentru tine Crăciunul?”
- în săptămâna 11 – 14.12.2018 -- „Care este cel mai important obiectiv, pe care o să ți-l trec în agendă pentru anul viitor?”
- în săptămâna 18 – 21.12.2018 -- „Pune o poză cu hârtia de ambalaj pe care o vei folosi anul acesta la împachetarea cadourilor”.
6.2. Scopul este ca, în urma comentariilor la postarea originală a concursului, Participanții să obțină cât mai multe ”Like”-uri.

Art. 7. Desemnarea castigătorului și acordarea premiului
7.1. Va fi declarat câștigător, membrul care îndeplinește toate condițiile de participare și este autorul comentariului ce însumează cele mai multe ”Like”-uri până la ora 12:00 a zilei de vineri din săptămâna respectivă.
7.2. În cazul în care există cel puțin doi Participanți care au întrunit exact același număr de ”Like”-uri câștigător va fi cel care a postat primul comentariul.
7.3. Căștigătorul va fi anunțat pe pagina de Facebook a Cashback World în ziua de vineri, ora 13:00, iar premiile de la Marks & Specer vor fi expediate prin curier, pe cheltuiala myWorld, în săptămâna următoare. Codul de reducere de 15%, va fi transmis pe mail, în data de 14.12.2018.
7.4. La momentul expedierii premiilor, câștigătorul va fi inștiințat pe mail despre aceasta.
7.5. Nu vor fi luate în considerare decât răspunsurile sub formă de comentariu la postarea de concurs.

Art. 8. Taxe si impozite
(1) Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu prevederile art. 114 din Codul Fiscal aprobat prin legea 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legatură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

Art. 9 – Limitarea răspunderii

(1) Organizatorul este îndreptățit să ia orice măsură consideră de cuviință în caz de tentativă de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte acțiuni / inacțiuni ce pot afecta imaginea sa, ori a societăților din grupul cărora face parte.
(2) Participanții Campaniei pot formula o plângere pentru orice nemulțumire cu privire la desfășurarea acesteia la adresa sediului Organizatorului, indicând datele de contact (nume si prenume complet, adresa completa, numar de telefon). Plângerea se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul plângerilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail. Termenul limită pentru formularea eventualelor plângeri este 15 ianuarie, 2019.
(3) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice eroare în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător.

Art. 10 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin participarea la aceasta Campanie participanții înțeleg că myWorld Retail Services SRL va le va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume și prenume.
Odată stabilit câștigătorul, Organizatorul va prelucra și adresa de mail și adresa de corespondență, datele fiind prelucrate în contextul acordării și înmânării premiului.
Participanții au următoarele drepturi în raport de prelucrarea datelor: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de opoziție, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de obiecțiune, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la rectificarea datelor. Aceste drepturi pot fi exercitate în orice moment, trimițând o solicitare pe adresa office.ro@myworld.com.
Totodată, participanții se pot adresa instanței de judecată, sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) în cazul în care consideră că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea normelor legale în materie.

Art. 11 - Forța majoră. Întreruperea / Suspendarea Campaniei
(1) Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.
(2) Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
(3) Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei deciziii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

Art. 12 – Litigii

(1) Eventualele litigii apărute ca urmare a derulării sau implementării Campaniei, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor de judecată competente, conform Codului de Procedură Civilă.

Art. 13 - Alte Clauze

(1) Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.
(2) Dacă premiul nu va fi acceptat de către câștigător, (indiferent de motiv), atunci el va rămâne în posesia Organizatorului care poate dispune liber de produse în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.


* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.