02.12.2019

Jucați și câștigați!

Nu mai aveți răbdare până la Crăciun? Puteți să vă apucați deja să adunați daruri, câștigând în același timp unul din cele trei frumoase premii oferite de partenerul nostru, Bottega Verde!

Și iată cum: între 2 decembrie, ora 15.00 și 27 decembrie, ora 00.59 adunați toate cele 15 cadouri în coșul de cumpărături din jocul nostru și faceți cel puțin o cumpărătură online la unul din partenerii noștri.

Puteți juca jocul o dată pe zi. Cu fiecare rundă de colectare de cadouri pe care-o finalizați cu succes, vă cresc șansele de a câștiga unul din cele trei pachete cadou, cu produse de îngrijire italiene din ingrediente naturale, oferite de partenerul nostru Bottega Verde. Citiți cu atenție și acceptați Termenii și condițiile care apar pe ecran înainte să jucați jocul pentru prima dată și, cu puțin noroc și îndemânare, puteți fi unul din cei trei câștigători


Regulamentul campaniei ”Turneul Shoppingului de Crăciun Cashback World”

Perioada campaniei: 02 – 26 Decembrie 2019

 • Art. 1. Organizatorul 
Campania promoțională ”Turneul Shoppingului de Crăciun Cashback World” (denumită în cele ce urmează “Campania”) este organizată de către myWorld Retail Services SRL, cu sediul în București, bd. Ion Ionescu de la Brad, nr. 1A, Băneasa Airport Tower, etaj 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/9759/2013, CUI 18512291, (denumită în continuare „myWorld” sau „Organizator”)

 • Art. 2. Durata si locul de desfasurare ale Campaniei.
Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în perioada 02 decembrie (ora 15.00) – 27 decembrie 2019 (ora 00.59), în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

 • Art. 3. Dreptul de participare
3.1. Campania este adresată tuturor persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 1. au vârsta de minim 18 ani împliniți la data de 02 decembrie;
 2. au devenit membri ai comunității Cashback World sau Lyoness până în data de 1 Decembrie 2019, inlcusiv;
 3. accesează site-ul: https://www2.cashbackworld.com/ro/xmasshoppingtour și parcurg, cu succes, cel puțin o dată, jocul prezentat acolo;
 4. plasează cel puțin o cumpărătură la unul din partenerii online ai myWorld, în perioada desfășurării Campaniei.
3.2. La această Campanie nu au dreptul să participe angajații Organizatorului, precum și rudele de gradul I (copii și părinți) și afinii (soțul /soția) celor mentionați mai sus.
3.3. În cazul în care persoana desemnată câștigătoare se dovedește a fi o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către acesta din urmă a unei declarații prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul respectiv și de participarea persoanei în cauză la această campanie.

 • Art. 4. Mecanismul desfășurarii Campaniei și desemnarea câștigătorilor
4.1. Membrul intră în contul său pe site-ul comunității Cashback World, unde este invitat să participe la un joc ce are ca scop colectarea unui număr de 15 cadouri de diferite culori într-un timp dat. Regulile exacte ale desfășurării jocului sunt disponibile pe site în secțiunea Noutăți și trebuie luate la cunoștință înainte de începerea jocului.
4.2. Înainte să joace pentru prima dată jocul, membrul trebuie să accepte Termenii si condițiile, fiind astfel înregistrat, în mod automat, în baza de date a participanților la Campanie, bază de date din care se vor extrage câștigătorii.
4.3. Un membru poate juca jocul o singură dată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent că reușește să-l finalizeze sau îl pierde. Prin „zi calendaristică” se înțelege intervalul orar cuprins între 00:00 și 23:59.
4.4. Jocul poate fi jucat inclusiv de pe dispozitivele mobile ale membrilor, în versiunea mobilă a siteului Cashback World, NU și în aplicația Cashback!
4.5. La finalul jocului, membrul va fi direcționat către pagina cu partenerii online ai myWorld și invitat să facă o cumpărătură de la cel puțin unul din aceștia.
4.6. Pe data de 13.01.2019, va avea loc extragerea a trei câștigători, cu ajutorul site-ului Random.org, sub supravegherea unei comisii formate din trei membri.
4.7. Numele câștigătorilor vor fi făcute publice pe site-ul oficial al Organizatorului, iar premiile le vor fi trimise prin curier. Câștigătorii vor fi înștiințați și pe email.
4.8. Dacă la momentul extragerii se constată că persoana respectivă a pierdut între timp (din orice motive) calitatea de membru Cashback World sau Lyoness, se va relua procedura de desemnare a unui câștigător, în prezența aceleiași comisii.

 • Art. 5 – Premiile Campaniei
În cadrul Campaniei vor fi acordate prin tragere la sorți trei premii, constând în câte un pachet de produse de îngrijire din ingrediente naturale, oferite de partenerul nostru online, Bottega Verde.

 • Art. 6. Limitarea răspunderii
6.1. Organizatorul este îndreptățit să ia orice măsură consideră de cuviință în caz de tentativă de fraudare a sistemului, abuz sau orice alte acțiuni / inacțiuni ce pot afecta imaginea sa, ori a societăților din grupul cărora face parte.
6.2. Participanții Campaniei pot formula o plângere pentru orice nemulțumire cu privire la desfășurarea acesteia la adresa sediului Organizatorului, indicând datele de contact (nume și prenume complet, ID de membru, adresa completă, număr de telefon). Plângerea se va analiza de către o comisie desemnată de Organizator, în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei, respectiv într-un termen de 72 de ore în cazul plângerilor primite sâmbăta sau duminica, zile nelucrătoare. Răspunsurile la sesizările trimise, conform procedurii, se oferă în scris, prin e-mail. Termenul limită pentru formularea eventualelor plângeri este 20 ianuarie, 2020.
6.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru orice eroare în datele furnizate de către câștigători; acuratețea datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a Participanților. Ca atare acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, sau la imposibilitatea identificării unuia dintre câștigători.

 • Art. 7 - Prelucrarea datelor cu caracter personal
7.1. Prin participarea la aceasta Campanie participanții înțeleg că myWorld Retail Services SRL le va prelucra următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, ID membru.
7.2. Odată stabiliți câștigătorii, Organizatorul va prelucra și alte date de identificare (e.g. cont bancar, adresă de email), datele fiind prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ce revin myWorld Retail Services SRL în contextul acordării și înmânării premiului.
7.3. Participanții au urmatoarele drepturi in raport de prelucrarea datelor: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul de opoziție, dreptul la ștergerea datelor, dreptul de obiecțiune, dreptul la portabilitatea și dreptul la rectificarea datelor Aceste drepturi pot fi exercitate în orice moment, trimițând o solicitare pe adresa office.ro@myworld.com.
7.4. Totodată, participanții se pot adresa instanței de judecată, sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) în cazul în care consideră că prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea normelor legale în materie.

 • Art. 8. Încetarea / Întreruperea Campaniei. Forța majoră
8.1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.
8.2. Forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
8.3. Campania mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.
8.4. Participarea la campanie și implicit la joc, se poate realiza inclusiv de pe dispozitivele mobile ale membrilor, în site, NU și în aplicația Cashback!

 • Art. 9. Dispoziții finale
9.1. Eventualele litigii apărute ca urmare a derulării sau implementării Campaniei, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor de judecată competente, conform Codului de Procedură Civilă.
9.2. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a campaniei, în format electronic, pe site-ul Cashback.
9.3. Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit în continuare “Regulament Oficial”).
9.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
9.5. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ, ori utilizând alte canale de comunicare specifice sistemului și comunității de cumpărători Cashback World.
9.6. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale și aplicabile tuturor Participanților.

* Marjele de compensare achitate în mod concret pot varia în funcție de produsele procurate de la partenerii comerciali. De aceea specificațiile oferite în acest sens pe acest website nu pot fi garantate.