2020-02-05

Konkurs - "Quiz wiedzy o Ekstraklasie"

W dniu dzisiejszym przygotowaliśmy konkurs, w którym nagrodami są trzy podwójne bilety VIP na jeden z meczy wybranych klubów Ekstraklasy: Legii Warszawa, Lechii Gdańsk lub Wisły Kraków!

Koniecznie odwiedź nasz profil Cashback World Polska na Facebooku i weź udział w zabawie!
www.facebook.com/CashbackWorldPL/

Regulamin konkursu „Quiz wiedzy o Ekstraklasie” myWorld Poland Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320, Kraków, NIP: 954-26-57-008
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.
Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/CashbackWorldPL (zwanej dalej
“Fanpage”)
Warunki uczestnictwa
5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć
skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie
Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
8. Konkurs trwa od godziny 10:00 dnia 05.02.2020 do godziny: 15:00 dnia  09.02.2020
9. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 12.02.2020 za pośrednictwem Fanpage.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub
aplikacji ze strony Facebook’a.
Zadanie konkursowe
11. Zadanie konkursowe polega na udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie konkursowe w „Quizie wiedzy o Ekstraklasie”, w związane z historią występów zawodników w klubach sportowych Legia Warszawa i ŁKS Łódź.
12. W konkursie zostanie wybranych i nagrodzonych 3 zwycięzców, którzy jako pierwsi udzielili poprawnej odpowiedzi.
13. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią zwycięzców na podstawie trzech pierwszych, poprawnie udzielonych w komentarzu odpowiedzi pod postem konkursowym na Fanpagu.
14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku i/lub na adres e-mail.
Nagroda
15. Nagrodą w konkursie jest: podwójny bilet VIP na mecz rundy wiosennej wybranego klubu: Legia Warszawa, Wisła Kraków, Lechia Gdańsk.
16. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy lub może zostać przesłana pocztą. Wszelkie uzgodnienia co do wyboru nagrody oraz formy dostarczenia będą uzgodnione ze zwycięzcą poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.
17. Wyboru nagrody należy dokonać nie później niż do dnia 31.03.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność.
18. Zwycięzca wyraża zgodę na użycie i podanie swoich danych profilowych w postaci imienia i nazwiska na Fanpagu, w celu poinformowaniu o Zwycięzcach konkursu.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy
rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie
Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na
wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie
fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać
wykluczony z Konkursu.
Reklamacje
22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni
zgłaszać pisemnie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyłonienia zwycięzców konkursu.
23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz
dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem
poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
26. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego i inne przepisy prawa.
27. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
28. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.
Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.