Viada-CBC

Cashback & Shopping Points

  • 1% + 1 Degviela par 100 EUR pirkumu
  • 5% + 2 Auto preces par 100 EUR pirkumu
  • 15% + 9 Automazgātuve par 100 EUR pirkumu
  • 7% + 4 Karstie ēdieni un dzērieni par 100 EUR pirkumu
  • Pieņem Cashback Karte

Kontakti

Lietošanas noteikumi


1. "Cashback Card" karte nevar tikt izmantota kopā ar Degvielas vai Dāvanu kartēm (piem. VIADA degvielas karte) ka arī vienlaicīgi ar citām Lojalitātes vai atlaižu kartēm;

2. Cashback priekšrocības nesummējas ar citām atlaidēm un akcijām;

3. Ar "Cashback Card" karti nevar veikt norēķinus automātiskās degvielas uzpildes stacijās;

4. Jau nopirktās vai papildinātās dāvanu kartes atlikumus var izmantot līdz dāvanu kartes derīguma termiņa beigām.

5. Papildinot VIADA dāvanu kartes Degvielas uzpildes stacijās Cashback PRIEKŠROCĪBAS NETIEK PIEŠĶIRTAS.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. Карта Cashback не может быть использована вместе с другими картами VIADA (например: топливная карта VIADA), скидочными и/или подарочными картами;

2. Преимущества Cashback не суммируются с другими скидками и/или акциями;

3. Карту Cashback нельзя использовать как способ оплаты на автоматических заправочных станциях.

4. Приобретенные подарочные карты или остаток после пополнения карты можно использовать до конца срока годности подарочной карты.

5. Пополняя подарочную карту VIADA ПРЕИМУЩЕСТВА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1. “Cashback Card“ can not be used with another Fuels or Gift cards and in the same time with another Loyalty or Discount Cards;

2. The benefits do not deteriorate with other discounts and promotions;

3. “Cashback Card” can not be used to make settlements at automatic fuel filling stations;

4. Balance of already bought or upgraded Gift cards you can use till the end of cards expiration date.

5. Upgraded VIADA Gift card in fuel station Cashback ADVANTAGES HAVE NOT BEEN GRANTED.

Apraksts

Uzņēmums A/S "VIADA Baltija" ir jauns un strauji augošs degvielas mazumtirdzniecības veikalu tīkla operators Latvijā.
A/S "VIADA Baltija" šobrīd apkalpo un attīsta 70 degvielas mazumtirdzniecības vietas Latvijā, tajā skaitā pilna servisa stacijas, kā arī automatizētās degvielas uzpildes stacijas.
Priekšrocības tiek piešķirtas par veiktajiem pirkumiem visās pilna servisa DUS stacijās, kuras norādītas kartē.
"Cashback Card" plastikāta karte ir jāuzrāda DUS pirms tiek veikts pirkums – uzrādot "Cashback Card" aplikāciju veikto pirkumu piereģistrēt nevar.

Priekšrocības tiek piešķirtas sekojošiem produktiem un pakalpojumiem:

1. Par degvielas un autogāzes pirkumu dalībnieks saņem priekšrocības 1% CB un 1 SP/100 €;

2. Karstām uzkodām un karstiem dzērieniem dalībnieks saņem priekšrocības 7% CB un 4 SP/100 €. Priekšrocības netiek piešķirtas citām uzkodām, dzērieniem, pārtikas precēm, kā arī citiem īpašiem piedāvājumiem.

3. Par automazgātavas pirkumu, dalībnieks saņem priekšrocības 15% CB un 9 SP/100 €;

4. Par auto preču iegādi, dalībnieks saņem 5% CB un 2SP/100 €.

5. Par citiem DUS produktiem un pakalpojumiem priekšrocības netiks piemērotas.

Priekšrocības tiks piešķirtas par veiktajiem norēķiniem skaidrā naudā un ar bankas maksājuma karti.
Latvijas DUS stacijās norēķinus var veikt jebkuras valsts dalībnieks.
Norēķinoties par vienu pirkumu (degvielu vai precēm) nevar veikt kombinētu maksājumu, vienlaicīgi izmantojot "Cashback Card" karti, dāvanu karti, maksājumu karti un skaidru naudu jebkādā kombinācijā.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Company A/S “VIADA Baltija” is a brand new and fast growing fuel
retail store network operator in Latvia.
In meantime A/S "VIADA Baltija" is serving and developing 70 fuel filling retail places in Latvia, including full service stations and automated fuel filling stations.
The benefits are awarded for purchases made in all of the full service fuel filling stations that is displayed in the card.
You have to show your plastic "Cashback Card" at Gasolin station before making purchase – it is not possible to use "Cashback Card" application for purchase registation (such purchase won’t be registered).

The benefits are assigned to the following products and services:

1. For fuel and auto gas purchase the participant receives an advantage 1% CB and 1 SP/100 €;

2. For the hot snacks and hot drinks a member receives an advantage 7% CB un 4 SP/100 €. The benefits are not granted to the other snacks, drinks, foods and the special offers.

3. For the purchase from a car wash the participant receives an advantage 15% CB and 9 SP/100 €;

4. For the purchasing car supplies the participant receives an advantage 5% CB and 2SP/100 €.

5. The benefits are not available for other gas station products and services.

The benefits will be granted for making payments in cash and with a bank payment card.
In Latvia’s gas stations settlements can be made by any member of Cashback.
Paying for one purchase (fuel or other product ) can’t be made as a combined using a Cashback Card, a gift card, a payment card and cash in any combination at the same time.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Компания A/S «VIADA Baltija» является новым и быстрорастущим оператором торговли топлива в Латвии.
В то же время A/ S «VIADA Baltija» обслуживает и развивает 70 торговых мест в Латвии, включая станции полного обслуживания и автоматизированные станции.
Преимущества предоставляются за покупки, сделанные на всех автозаправочных станциях полного обслуживания, которые указаны на карте.
Вы показыватете свою пластиковую «Cashback Card» перед покупкой - с приложением «Cashback Card», ваша покупка не может быть зарегистрирована.

Преимущества предоставляются за следующие продукты и услуги:
1. Топливо и автогаз 1% CB и 1 SP/100 €;
2. Горячие напитки и горячие закуски 7% CB и 4 SP/100 €;
3. Автомойка 15% CB и 9 SP/100 €;

4. Товар для автомобиля 5% CB и 2 SP/100 €.
5. На другие продукты и услуги преимущества не распространяются.

Преимущества будут предоставлены оплачивая покупки наличными и с банковской платежной картой.
На автозаправочных станциях Латвии покупки может делать любой участник myWorld из любой страны.
Оплата одной покупки (топливо или другой продукт) не может быть произведена комбинируя Cashback Card, подарочную карту, платежную карту и наличные деньги в любой комбинации одновременно.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VIADA Baltija kontakti:
Tālrunis: +371 80000 208
E-pasts: info@viadabaltija.lv info@viadabaltija.lv
Contacts: phone number: +371 80000 208, email info@viadabaltija.lv info@viadabaltija.lv

* Priekšrocību apmērs var mainīties atkarībā no iegādātajām precēm un lojalitātes partnera. Tādējādi visa šajā mājaslapā norādītā informācija ir paredzēta tikai ilustratīviem mērķiem.