Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i pružalac usluga

myWorld d.o.o. Sarajevo
Trg djece Sarajeva 1, BBI Centar 4A,
71000 Sarajevo
BiH

Telefon: +387 (0)33 265 390
Fax: +387(0) 33 / 265 391
E-Mail: service.ba@cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu
registra pod brojem MBS:65-01-0532-12
JIB: 4201760320005
Direktor: Živorad Kovačević


Podaci u skladu sa pozitivnim propisima, važećim na teritoriji BiH, kojima se uređuje materija elektronskog poslovanja i prometa.

» Molimo da pročitate i Uslove korištenja ove web stranice.

Rodni oblici i politička korektnost

Činjenica da se ženski rodni oblici (kao članica/e i Član/ovi) u ovim tekstovima nisu naglašeni, nipošto ne predstavlja diskriminaciju ženskog roda. Radi se, naime, o korištenju jednoobraznog načina pisanja u svrhu lakše čitljivosti. Molimo dame da nam oproste ovo pojednostavljenje te da se osjećaju podjednako oslovljeno.

Nadležnost za sporove u skladu sa odredbama EU br. 524/2013 o rješavanju online sporova u predmetima zaštite potrošača: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Imate sva prava na ispravku i brisanje, ograničavanje obrade podataka i na prigovor. U tu svrhu kontaktirajte nas. Ukoliko ste mišljenja da obrada Vaših ličnoh podataka krši Opštu odredbu o zaštiti podataka ili na neki drugi način krši Vaša prava u vezi sa zaštitom podataka, obratite se našoj odgovornoj osobi za zaštitu ličnih podataka. U slučaju da ni ona ne pronađe za Vas prihvatljivo rješenje, možete uložiti žalbu nadležnoj službi. Nadležna služba je služba za zaštitu podataka u Austriji.

Odgovorna osoba za zaštitu osobnih podataka
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Beč
E-mail: data.protection spam@gohere.go myworld.com

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at
* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.