Vlasnik medija, izdavač, proizvođač i pružalac usluga

myWorld d.o.o. Sarajevo
Trg djece Sarajeva 1, BBI Centar 4A,
71000 Sarajevo
BiH

Telefon: +387 (0)33 265 395
Fax: +387(0) 33 / 265 391
E-Mail: service.ba spam@gohere.go cashbackworld.com
www.cashbackworld.com

Upisano u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu
registra pod brojem MBS:65-01-0532-12
JIB: 4201760320005
Direktor: Živorad Kovačević

Podaci u skladu sa pozitivnim propisima, važećim na teritoriji BiH, kojima se uređuje materija elektronskog poslovanja i prometa.

» Molimo da pročitate i Uslove korištenja ove web stranice.
Rodni oblici i politička korektnost

Činjenica da se ženski rodni oblici (kao članica/e i Član/ovi) u ovim tekstovima nisu naglašeni, nipošto ne predstavlja diskriminaciju ženskog roda. Radi se, naime, o korištenju jednoobraznog načina pisanja u svrhu lakše čitljivosti. Molimo dame da nam oproste ovo pojednostavljenje te da se osjećaju podjednako oslovljeno.
* Ovisno o proizvodima koje koristi partnerska firma, konkretno, isplaćene provizije mogu varirati. Stoga su navodi na ovoj web stranici bez garancije.